REGULAMIN KONKURSU ” Wstaw zabawne zdjęcie ze swoimi zwierzakami “

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
„Wstaw zabawne zdjęcie ze swoimi zwierzakami ” („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu  jest 
FHU ZOO RODEO  NIP 739 392 00 593.

3. Celem Konkursu jest:
a.  kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt,
b.  kreatywność,
4. Konkurs jest związany z fotografią.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.04.2021 po opublikowaniu postu konkursowego na profilu
Organizatora w serwisie Facebook, a kończy się w dniu 07.05.2021 o godz. 24.00
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.05.2021 w formie komentarza pod postem
konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook lub w formie osobnego postu.
7. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium
Polski, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualny
profil w serwisie Facebook (dalej: „Uczestnik”).
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest wzięcie w nim udziału przez co najmniej 100
Uczestników.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia
oraz ich zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w
stosunku przysposobienia.
5. W Konkursie nie biorą udział Zgłoszenia zawierające: a. treści wulgarne, obraźliwe, polityczne,
propagandowe, religijne lub sprzeczne z prawem,
b. naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa
autorskie
c. treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki, produktów i działalności
Organizatora.
6. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie oświadcza i gwarantuje, że rozwiązanie Zadania konkursowego jest
wynikiem jego osobistej twórczości, nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w
szczególności jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w tym m.in. praw
autorskich, praw do znaku towarowego), a także, że Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia
rozwiązania Zadania konkursowego i nie jest ono obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

7.Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów określonych w Regulaminie lub nie zostaną przesłane w
Czasie trwania konkursu, nie biorą udziału w Konkursie.
8. Każdy Uczestnik może mieć jedno Zgłoszenie w ramach Konkursu

III. Zadanie konkursowe.

1. Zadanie konkursowe polega na sfotografowaniu swojego zwierzaka
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować fotografię  w 
komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook w Czasie trwania
konkursu (Zgłoszenie).

IV. Zasady przyznawania nagród.
1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
Organizator powołuje dwuosobową komisję konkursową (dalej: Komisja).
2. Fotografie konkursowe będą  wybierane według następujących kryteriów:
a. zgodność z Zadaniem konkursowym,
b. oryginalność,
c. pomysłowość
3. Komisja wylosuje i wybierze 2 zwycięzców Konkursu spośród przesłanych Zgłoszeń.
4. Nagrodą dla zwycięzców Konkursu jest torba materiałowa i kuweta czarna bez drzwiczek  z oferty ZooRodeo o łącznej wartości rynkowej 31,41 zł,
38 zł.
5. Nagroda dla zwycięzcy zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora w ciągu 14 dni
roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, nie wcześniej niż przed przekazaniem danych do
doręczenia.
6. Dane umożliwiające wydanie nagrody zwycięzcy powinny zostać przekazane Organizatorowi w ciągu
5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na oficjalne konto Organizatora
w serwisie Facebook lub na adres mailowy.
7. Za sam fakt uczestnictwa w Konkursie nie przysługują nagrody.

V. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FHU ZOO RODEO NIP 739 392 00 59

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli
wyrażona zgoda.
3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w
szczególności wyłonienia zwycięzcy, powiadomienia o wygranej i przekazania nagród.
4. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji, aktualizacji,
sprostowania, żądania przeniesienia lub usunięcia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych
w całości lub w oznaczonym celu. Ponadto mają prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych przez
Organizatora do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas trwania konkursu do momentu wyłonienia
zwycięzcy oraz przekazania nagrody, nie dłużej niż do 31.05.2021.
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: fhuzoorodeo@gmail.com
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania
nagrody.

VI. Prawa autorskie.
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że autorowi
rozwiązania Zadania konkursowego przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz
udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji niewyłącznej
na wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a. rozpowszechnianie, w tym w szczególności publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie,
nadawanie i reemitowanie;
b. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolna techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych
nośnikach danych;
c. przechowywanie i przekazywanie, w tym w szczególności wprowadzanie do pamięci komputerów i
innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu.

VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, jeżeli był on realizowany niezgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą
być składane w Czasie trwania konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpoznawane.
2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres mailowy: fhuzoorodeo@gmail.com
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. Imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz adres email w przypadku zgody na
otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną,
b. powód reklamacji oraz okoliczności go uzasadniające,
c. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
4. Komisja konkursowa rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Organizatora.
5. Reklamacje są rozpoznawane na podstawie niniejszego Regulaminu.

VIII. Podsumowanie
1. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie zostały całościowo określone w niniejszym Regulaminie.
2. W Czasie trwania Konkursu tekst Regulaminu będzie opublikowany i dostępny dla wszystkich
zainteresowanych na stronie internetowej.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, w
szczególności pkt. V i VI oraz zasad w nim zawartych.
4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do
zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu
obowiązują od chwili ich opublikowania na profilu Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie mogą one
naruszać praw nabytych przez Uczestników.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani
powiązany z serwisem www.facebook.com. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału
w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na potrzeby Konkursu i na zasadach opisanych w
Regulaminie. Serwis www.facebook.com stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu,
tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu lub jego
opiekuna prawnego, iż zwalnia serwis www.facebook.com z wszelkiej odpowiedzialności związanej z
przeprowadzeniem Konkursu.

9. W związku z faktem, że Konkurs jest przeprowadzany z
wykorzystaniem drogi elektronicznej, przystąpienie do Konkursu stanowi akceptację faktu, że zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną regulują zasady serwisu www.facebook.com, za pośrednictwem
którego przeprowadzany jest Konkurs.